• f_gnomon@yahoo.gr
 • 210 6745277 - 210 6740339
 • Ομήρου 2, Νέο Ψυχικό (ΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΣ)
 • Τι προσφέρουμε

  Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί η ομοιογένεια, αφού η σχετική εκπαιδευτική ομοιογένεια βελτιστοποιεί το επαιδευτικό απαοτέλεσμα.

  Τμήματα 6 ατόμων

  Συγκρότηση ανἀλογα  με την επίδοση που προσδιορίζεται από σταθμισμένα διαγνωστικά μαθησιακά τέστ.Έτσι αποτυπώνουμε με μεγάλη ακρίβεια τη μαθησιακή ταυτότητα του κάθε μαθητή μας, ώστε να τον βοηθήσουμε ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

  Group 2-3 ατόμων

  Συνδυασμός της εξατομικευμένης διδασκαλίας και του μαθήματος σε οργανωμένο φροντιστήριο όταν οι παιδαγωγικές και ατομικές ανάγκες των μαθητών μας το καλούν.

  Ιδιαίτερα μαθήματα

  Ατομικά μαθήματα από καθηγητές –φροντιστές κατάλληλα εκπαιδευμένους και επαρκείς στο γνωστικό τους αντικείμενο, συνεργάτες του φροντιστηρίου μας.

  Είναι καταρτισμένοι επιστήμονες με την απαραίτητη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια και εμπειρία.

  Επιμορφώνονται συνεχώς ώστε να αξιοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία που βελτιώνουν την διδακτική διαδικασία.

  Ακολουθούν συγκεκριμένα και αυστηρά χρονοδιάγραμματα κάλυψης της ύλης προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαἰτερες ανάγκες των μαθητών.

  Καθοδηγούν με μεθοδικότητα ,εμψυχώνουν τους μαθητές και τους βοηθούν να καλύψουν τις όποιες αδυναμίες τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

  Βοηθούν στην κατανόηση –εμβάθυνση και ανάδειξη της κριτικής σκέψης για την απόκτηση ισχυρών μαθησιακών βάσεων χωρίς κενά.

  Χρησιμοποιούν τα βιβλία του φροντιστηρίου μας ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και ποιοτική παροχή γνώσεων.

  Τεστ εμπέδωσης της ύλης.

  Διεξάγονται τεστ προόδου σε κάθε μάθημα για το έλεγχο της επέδωσης της ὐλης.

  Για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας πραγματοιοείται επιπλέον ώρα γλωσσικής εξάσκησης.

  4 κύκλοι Επαναληπτικών διαγωνισμάτων.

  Επαναληπτικά διαγωνίσματα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εκαιδευτικής πορείας των μαθητών με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο.

  Εξετάσεις προσομοίωσης.

  Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης προσιδιάζουν με αυτές των Πανελληνίων εξετάσεων ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιατερότητα των εξετάσεων.

  Τα θέματα είναι σταθμισμένης δυσκολίας ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικείωση με τις τελικές εξετάσεις.

  Η συμμετοχή σε όλα τα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική καθώς η αξιολόγηση σε αυτά αποτελεί την καλύτερη προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

  Υπηρεσία διαδικτυακής καθημερινής ενημέρωσης για τους μαθητές και τους γονείς τους:

  Το ψηφιακό on-line σὐστημα του φροντιστηρίου Γνώμων αποτελεί μία καινοτόμο εφαρμογή στην καθημερινή ενημέρωση γονέων και μαθητών.

  Η πρόσβαση σ’ αυτό μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Η/Υ , κινητό τηλέφωνο ή tablet.Παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τη φοίτηση και την πρόοδο των μαθητών ανά πάσα στιγμή.

  Συγκεκριμένα παρέχει ενημέρωση για :

  Την αναλυτική καθημερινή αξιολόγηση σε κάθε μάθημα με προφορικό βαθμό και περιγραφική αξιολόγηση της συμμετοχής στο μάθημα

  Την διδαχθείσα ύλη σε κάθε ώρα μαθήματος

  Τις υποχρεώσεις μελέτης των μαθητών για το σπίτι

  Τις απουσίες των μαθητών

  Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις καθώς και  το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση κάθε μαθητή στο φροντιστήριο ( ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα , τμήμα παρακολούθησης, διδάσκοντες καθηγητές και άλλα)

  Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις και πληροφορίες για τη συνεχώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

  Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων

  Προγραμματισμένες ενημερώσεις 2-3 φορές το χρόνο όπου με διαπροσωπική επικοινωνία με όλους τους καθηγητές και τη διεύθυνση ενημερώνουμε τους γονείς αναλυτικά και με ειλικρίνεια για την εκπαιδευτική πορεία , τις δυνατότητες και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

  Ατομικές συναντήσεις υπευθύνου σπουδών –καθηγητών –γονέα

  Καθορίζουμε ατομικές συναντήσεις με του γονείς, όποτε χρειαστεί,με σκοπό να ενημερώσουμε για τη πορεία και τις επιδόσεις των μαθητών και να συζητήσουμε οποιοδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα παρουσιαστεί.

  Ερωτηματολόγια επαγγελματικών ενδιαφερόντων ειδικά σταθμισμένα για το γυμνάσιο και το λύκειο σε συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

  Τα αποτελέσματα :

  μας παρουσιάζουν τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών

  Μας δίνουν τη δυνατότητα να προτείνουμε συγκεκριμένο τρόπο μελέτης ώστε οι μαθητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες τους

  Δίνουν στους μαθητές και τους γονείς μιά εικόνα για τα ιις προσωπικές κλίσεις και τους τομείς σπουδών που φαίνεται να τους ταιριάζουν.

  Ατομική συμβουλευτική

  Εξατομικευμένες συναντήσεις όπου αξιολογούναι τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων επαγγελματικών ενδιαφερόντων , οι επιδόσεις των μαθητών σε κλάδους μαθημάτων. Προτείνονται οι καλύτερες λύσεις για την επιλογή ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ο κάθε μαθητής και τις σχολές που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό.

  Παρέχονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τις σχολές και τα αντίστοιχα επαγγέλματα

  Συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού από συνεργάτες με εμπειρία.

  Πρόγραμμα μελέτης :

  Παροχή ατομικού προγράμματος μελέτης στους μαθητές για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του χρόνου. Σύμβουλος καθηγητής προτείνει μεθόδους μελέτης και επανάληψης σε κάθε μαθητή

  Ενισχυτικές ώρες διδασκαλίας ;

  Ανἀλογα με την εκπαιδετική πορεία των μαθητών προγραμματίζουμε

  Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος που πραγματοποιείται πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν

  Τα μαθήματα στο Διαδικτυακό μας φροντιστήριο πραγματοποιούνται σε ζωντανή σύνδεση. Με το διαδικτυακό φροντιστήριο, το φροντιστήριο  Γνώμων  είναι πλέον κοντά στους μαθητές όλης της Ελλάδας. Στην ψηφιακή μας τάξη ο μαθητής συμμετέχει στο διαδικτυακό μάθημα το ίδιο ενεργά όπως και σε μία οποιαδήποτε τάξη.

  Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΝΤΑΝΑ τις μέρες και ώρες που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματός του.

  Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ κι ο μαθητής βλέπει και τον καθηγητή και τους συμμαθητές του.

  Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ KAI ΧΡΗΣΙΟΠΟΙΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

  Στον πίνακα μπορεί να γράψει και ο μαθητής εφόσον ζητηθεί από τον καθηγητή του

  Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ ΧΕΡΙΟΥ» ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ και να ζητήσει διευκρινίσεις καθώς επίσης και να απαντήσει σε ερωτήσεις του καθηγητή του

  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ χρησιμοποιούν τα σχολικά βιβλία και τα βιβλία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ

  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

  Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις εργασίες και τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στον καθηγητή μέχρι το προηγούμενο βράδυ του επόμενου μαθήματος. Ο καθηγητής τις ελέγχει και τις επιστρέφει διορθωμένες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος  επικοινωνήστε μαζί μας.

  Για τους φοιτητές και σπουδαστές που χρειάζονται βοήθεια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το φροντιστήριο Γνώμων παρέχει εξειδικευμένη και υπεύθυνη υποστήριξη  σε μαθήματα και εργασίες εξαμήνου.  Προσφέρουμε πακέτα μαθημάτων τα οποία εξασφαλίζουν την επιτυχία στις εξετάσεις !!!

  Τα πακέτα μαθημάτων προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

  Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένοι καθηγητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων με μεγάλη εμπειρία στις Πανεπιστημιακές Εξετάσεις.

  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

  Καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης και παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας όλων των τάξεων και ομάδων προσανατολισμού.

  Είναι γραμμένα από αξιόλογους και άρτιους επιστημονικά συνεργάτες μας καθηγητές  ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθήματος

  Αποσαφηνίζουν τα δυσνόητα  σχολικά βιβλία καθώς είναι εμπλουτισμένα με αναλυτική θεωρία και στοχευμένες ερωτήσεις-ασκήσεις εμπέδωσης και εμβάθυνσης της ύλης.Εστιάζουν σε θέματα που οι μαθητές θα συναντήσουν στις εξετάσεις.

  Αποτελούν ένα από τα βασικά όπλα των μαθητών μας στον αγώνα για την μάθηση και την επιτυχία.

  H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξατομικεύσει και να βελτιώσει την εμπειρία σας